527a398d74b42.jpg
metro NEW COLORS2 copy 2.jpg
527a398d74b42.jpg

home


 

 

 

SCROLL DOWN

home


 

 

 

.... We Are UQ Talents. Nice To Meet You. .. Welkom bij UQ Talents. ....

....

UQ is about identifying, matching and sharing talents. A new vision on collaboration. It is based on a unique Talent Scan and a platform for positive, dynamic and talent-based Working, Coaching & HR. The UQ Test is based on unconscious choices, fast, engaging and reveals your genuine UQ or talent DNA. By sharing your talents UQ can connect people, empower careers and inspire teams!

..

UQ gaat over talenten identificeren, matchen en delen met elkaar. Het is een nieuwe manier van samenwerken. De basis is de baanbrekende UQ Talent Scan die gebaseerd is op onbewuste keuzes en die een gedetailleerd overzicht geeft van jouw echte talenten. UQ is ook een platform voor positieve, dynamische en op talent gebaseerde Coaching & HR. Door talenten te delen met elkaar kan UQ mensen verbinden, begeleiden bij een boeiende loopbaan en teams inspireren!

....

 

.... What is your UQ? .. Benieuwd naar jouw UQ? ....

....

The UQ-test is a revolution in the personality assessment market. It is intuitive, takes less than 5 minutes and is IQ- and language independent. It tells you what really motivates you and what your core talents are. It is impossible to answer in a socially desirable way and therefore the result is accurate and sometimes surprising. UQ wants you to understand and share your talents.

..

UQ is een revolutie in de markt van persoonlijkheidstesten. Het is intuïtief, neemt minder dan vijf minuten in beslag en is IQ- én taalonafhankelijk. Het vertelt je wat je echt motiveert en wat je belangrijkste talenten zijn. Het is onmogelijk om op een sociaal verantwoorde manier te antwoorden en net daarom is het resultaat uitermate accuraat en soms zelfs verrassend. Dankzij UQ begrijp je je talenten en worden ze deelbaar.

....

Grafische teksten8.jpg

.... UQ COACHING NETWORK .. UQ Coaching Netwerk ....

....

The certified UQ coaches are trained to perform the UQ-test and interpret the coach dashboard for personal- and team coaching. The UQ coaches are  skilled in various disciplines and have access to all the available phygital coaching and evaluation tools. Check out how to become a certified UQ coach and to be part of the digital coaching- and booking platform.

..

De gecertificeerde UQ coaches zijn opgeleid om de UQ test uit te voeren en het coach dashboard te interpreteren voor zowel persoonlijke- als teamcoaching doeleinden. Het is een totaal nieuwe manier om om te gaan met talenten. De UQ coaches zijn bedreven in verschillende disciplines en hebben toegang tot alle beschikbare coaching- en evaluatie tools. Ontdek hoe je een gecertificeerd UQ coach kan worden.

....

 

.... UQ CONNECT, DIGITAL IT IS! .. UQ Connect ....

....

The most important part is not only identifying talents but using and growing them! Every day. We offer many digital options to connect and share your talents with colleagues and discover theirs. Or receive "personal tips" and coaching if you prefer. Work is much more fun and dynamic when everybody uses and shares their talents!  

..

Het allerbelangrijkste is niet enkel het detecteren van talenten, maar ze gebruiken en ontwikkelen! Iedere dag opnieuw. Wij bieden meerdere digitale opties aan om je talenten met collega’s te delen en om hun talenten te ontdekken. Ontvang desgewenst “persoonlijke tips” en coaching. Werk is veel leuker en meer dynamisch indien iedereen zijn talenten kan gebruiken en delen! Ook integraties met bestaande platformen en data zijn mogelijk.

....

 

.... COMPANY TALENT MATCH .. Company talent match ....

....

Understanding and endorsing the mission and culture of the company you (want to) work for is more and more important. The 120 UQ-talents and qualities can be matched to the core values of a company or division. UQ has had great results with graduating students to identify and discover companies they would like to work for.

..

Het kunnen begrijpen en onderschrijven van de missie en de cultuur van het bedrijf waarvoor je (wilt) werken, wint steeds meer aan belang. De 120 UQ talenten en kwaliteiten kunnen gematcht worden met de kernwaarden van een bedrijf of divisie. UQ presteert uitstekend bij het matchen van laatstejaarsstudenten met de juiste bedrijfscultuur. Op die manier kunnen ze gericht solliciteren bij bedrijven die passen bij hun talenten en waarden.

....

Grafische teksten7.jpg

.... HR CHALLENGES OF TODAY .. HR-uitdagingen van vandaag ....

....

HR must reinvent itself to prepare for a new world. With the digitalization of recruitment and selection, the war on talent, new generations with new aspirations, new type of jobs and new co-working models, it requires a new approach. Identifying and growing talents will play a key role to motivate and inspire people and teams. 

..

HR moet zichzelf heruitvinden in deze nieuwe wereld. Door de digitalisatie van werving en selectie, de oorlog op talent, nieuwe generaties met andere ambities, nieuwe types van jobs en nieuwe co-working modellen, vraagt HR de dag van vandaag een nieuwe manier van aanpak. Talenten identificeren en ontwikkelen zal een belangrijke rol spelen om mensen en teams te motiveren en te inspireren.

....

.... HR & RECRUITMENT 2.0 .. Werving & Selectie 2.0 ....

....

HR professionals have a wealth of digital tools and hiring metrics at their disposal to facilitate the mainly digital hiring process. But making that process more human and talent based is the real challenge of Today. The UQ-test completes and challenges the provided information of a candidate with an accurate personality- and talent profile. 

..

HR-professionals hebben toegang tot een weelde aan digitale tools, data en statistieken om hun voornamelijk digitaal wervingsproces te faciliteren. De echte uitdaging van vandaag is enerzijds het meer menselijk maken van het wervingsproces en anderzijds om ook rekening te houden met individuele talenten. De UQ test vervolledigt de informatie van een kandidaat met een accuraat persoonlijkheids- en talentenprofiel.

....

metro NEW COLORS2 copy 2.jpg

home2


home2


.... BURN-OUT PREVENTION .. burn-out preventie ....

....

The UQ-test is also an indicator for burn-out signals without any extra testing. Because UQ is based on unconscious choices, it is possible to detect burn-out risk in an early stage and work on prevention with specialists. It is a big bonus of the compact UQ test that will reveal your talents but also indicate if there are other signals that need to be addressed. 

..

De standaard UQ test is tevens een efficiënte indicator voor aankomende burn-outs. Net omdat het gebaseerd is op onbewuste keuzes, signaleert het uitgesproken psychische en fysische vermoeidheid en andere gerelateerde informatie. Dit geeft de mogelijkheid om bij vroegtijdige detectie samen met specialisten heel gericht te werken en een aankomende burn-out om te tunen in een positieve outcome.

....

.... WELL-BEING 2.0 .. Welzijn 2.0 ....

....

UQ TALENTS can motivate people and teams, allow them to feel appreciated and let them know they contribute to the whole through optimal use of each other's strengths. The working environment however, the right light and colors also play a very important, often underestimated role in the well-being of happy teams. Ask for more information.

..

UQ Talents kan mensen en teams motiveren, hen gewaardeerd doen voelen en hen laten weten dat ze bijdragen tot het geheel door elkaars sterktes optimaal te benutten. De werkomgeving, het juiste licht en kleuren spelen evenwel ook een vaak onderschatte, maar belangrijke rol in het welzijn van gelukkige teams. Graag meer informatie? Contacteer ons.

....

 

Grafische teksten3.jpg

.... EUROPEAN TALENT INSTITUTE .. european talent institute ....

....

The UQ-test is the result of 20 years of intensive research and development by the European Talent Institute, founded in 1995 by Civil Engineer Luc Van Renterghem. After additional studies in Psychology in Paris, he and his team started studying the relation between the brain and subconscious choices of more than 10.000 different individuals. 

..

De UQ test is het resultaat van 20 jaar intensief onderzoek en ontwikkeling door het European Talent Institute, opgericht in 1995 door burgerlijk ingenieur Luc Van Renterghem. Na bijkomende studies in de Psychologie in Parijs, is hij samen met zijn team gestart met het bestuderen van de relatie tussen de hersenen en onderbewuste keuzes van meer dan 10.000 verschillende mensen.

....

 

 

 

.... Some clients & references .. Enkele klanten & referenties ....

 
Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow know what you truly want to become.
— Steve Jobs