20170120_untitled_4531.jpg
20170120_untitled_4531.jpg

home


 

 

 

SCROLL DOWN

home


 

 

 

.... We Are UQ Talents. Nice To Meet You. .. Welkom bij UQ Talents. ....

....

UQ is about identifying, developing and sharing talents. A new vision on collaboration. It is based on a unique Talent Scan and a platform for positive, dynamic and talent-based Working, Coaching & HR. The UQ Talent Scan is based on unconscious choices, fast, engaging and reveals your genuine UQ or talent DNA. By sharing your talents UQ can connect people, empower careers and inspire teams!

..

UQ gaat over talenten identificeren, ontwikkelen en delen. De basis is de baanbrekende UQ Talent Scan die gebaseerd is op onbewuste keuzes en die een gedetailleerd overzicht geeft van jouw echte talenten. UQ is ook een digitaal platform voor positieve, dynamische en op talent gebaseerde Coaching & HR. Door talenten te delen met elkaar kan UQ mensen verbinden, begeleiden bij een boeiende loopbaan en teams inspireren!

....

.... What is your UQ? .. Benieuwd naar jouw UQ? ....

....

The UQ Talent Scan is a revolution in the personality assessment market. It is intuitive, takes less than 5 minutes and is IQ- and language independent. It tells you what really motivates you and what your core talents are. It is impossible to answer in a socially desirable way and therefore the result is accurate and sometimes surprising. UQ wants you to understand and share your talents.

..

De UQ Talent Scan is een revolutie in de markt van persoonlijkheid assessments. Het is intuïtief, neemt minder dan vijf minuten in beslag en is IQ- én taalonafhankelijk. Het vertelt je wat je echt motiveert en wat je belangrijkste talenten zijn. Het is onmogelijk om op een sociaal verantwoorde manier te antwoorden en net daarom is het resultaat uitermate accuraat en soms zelfs verrassend. Dankzij UQ begrijp je je talenten en worden ze deelbaar.

....

Square images2.jpg

.... TALENT, DRIVER OF HAPPINESS .. TALENT, DRIJVER VAN GELUK ....

....

Talent is driver of happiness, fulfilment and performance. By far, the most important building block in the new world of working and in the creation of sustainable careers. The  UQ Talent Scan together with our platform allows you to identify, match and share talents. We offer you the most efficient and effective tools to shape talentdriven careers, teams and organisations and to map your human capital.

..

Talent is drijver van geluk, zingeving en performantie. Dé bouwsteen in het nieuwe werken en het creëren van duurzame loopbanen. Met de UQ Talent Scan, ondersteund door het UQ digitaal platform brengt u op een efficiënte manier uw talent in kaart en kan u uw talenten matchen en delen. We reiken je de meest performante tools aan om vorm te geven aan talentgedreven loopbanen, teams en organisaties en je human capital organisatiebreed in kaart te brengen.

....

 

.... UQ TALENT EXPERTS NETWORK .. UQ TALENT EXPERTEN NETWERK ....

....

The certified UQ Talent Experts are trained to use the UQ Talent Scan and UQ digital plaftorm. Each works with the UQ talent-tools and tailormade modules according to their own expertise. Career coaches, recruiters, outplacement specialists, HR professionals, ... all are part of our talentdriven network. Check out how to become a certified UQ Talent Expert and become part of the digital experts- and booking platform. 

..

De gecertificeerde UQ Talent Experts zijn opgeleid in de afname van de UQ Talent Scan en het gebruik van het UQ digitaal platform. Ze gaan elk vanuit hun eigen expertise aan de slag met talent, de UQ talent-tools en modules op maat. Loopbaancoaches, recruiters, outplacement specialisten, HR professionals, ... allen maken ze deel uit van een talentgedreven netwerk en boekingsplatform. Ontdek hoe ook jij gecertificeerd UQ Talent Expert kan worden. 

....

 
Team mapping kopie.jpg

.... ADDED VALUE OF AN EXPERT..WAARDE VAN EEN EXPERT

....

We firmly believe in the combination of human expertise and high-performance technology. Attracting, deploying and developing talents remains a people business. The performance and effectiveness of an human intervention or an HR-policy depends on the right data at the right moment and how you use it. UQ Talents delivers digital talent support which helps experts to identify, match and share talents.

..

We geloven steevast in de combinatie van een expert ondersteund door performante technologie. Het aantrekken, inzetten en ontwikkelen van talent is en blijft een people business. Mensen maken het verschil. De effectiviteit en performantie van de interventie of het HR-beleid wordt mee bepaald door de mate waarin je beschikt over de juiste data, op het juiste moment en hoe je deze inzet. UQ Talents zet in op een digitale wereld waarin experten werk kunnen maken van talent.

....

.... TALENT MANAGEMENT 4.0 .. TALENT MANAGEMENT 4.0 ....

....

A Talent Scan and then what? The UQ digital talent scans, tools and modules facilitate Talent Experts and organisations to effectively identify, deploy and develop talents. The UQ talent scan is the basis for a talent match in the choice of a new job, a new collegue, the building of your team, your development plans and your mobility policy. Ready to put talent at work? Take a look at our Talent Services, book our Talent Experts or become a Talent Expert yourself.

..

Talent in kaart en dan? De UQ digitale talent scans, tools en modules faciliteren onze Talent Experten en organisaties om talent zichtbaar te maken, effectief in te zetten en te ontwikkelen. De UQ talent scan is de basis voor een talent match zowel in de keuze van je nieuwe job, je nieuwe medewerker, de samenstelling van je team, je ontwikkelplannen alsook je doorstroombeleid. Wil je werk maken van talent? Klik dan op onze Talent Services, boek onze Talent Experten of wordt zelf een Talent Expert. 

....

sff.jpg

.... HR CHALLENGES TODAY .. HR UITDAGINGEN VAN VANDAAG....

....

HR needs to reinvent itself in this new world of working. The digitalisation of selection and recruitment, the war for talent, different generations at work, new type of jobs and new co-working models demand a dynamic and new HR approach. I-deals, jobcrafting, flat organisations, all demand the identification and right deployment of talents. Doing this in an efficient way, will play an important role in retaining, motivating and inspiring individuals and teams. 

..

HR moet zichzelf heruitvinden in deze nieuwe werk-wereld. Door de digitalisatie van werving en selectie, de talent schaarste, verschillende generaties op de werkvloer, nieuwe types van jobs, flexibele werkregimes en co-working, is een nieuwe HR-aanpak vereist. I-deals, jobcrafting, vlakke organisatiestructuren, allen vragen ze het identificeren en juist inzetten van talent. Dit op een efficiënte manier doen, zal dan ook een belangrijke rol spelen in het behouden, motiveren en inspireren van teams en mensen.

....

 

.... TALENT MOBILITY .. TALENT MOBILITEIT ....

....

Agility becomes more and more important as well for organisations as for their employees. Lifetime employment, job mobility and strategic workforce planning become top-priorities. It is about growing as a company, giving new chances to  employees and developing their talents. UQ Talent Mobility facilitates internal and external mobility. A lever to get the right people on the right place, to furhter develop their talents and to enhance the innovative power of your company. Need for support and tools?

..

 

Flexibiliteit wordt voor organisaties en medewerkers steeds belangrijker. Thema’s als duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en strategische personeelsplanning staan hoog op de agenda. Het gaat over groeien als bedrijf, medewerkers kansen geven en talenten verder ontwikkelen. UQ Talent Mobility faciliteert interne en externe mobiliteit. Een hefboom om mensen op de juiste plek te krijgen, talenten te ontwikkelen en bij te dragen aan uw innovatief vermogen. Nood aan performante begeleiding en tools? 

 

....

shutterstock_257894303.jpg

.... CHANGING LABOUR MARKET .. ARBEIDSMARKT IN BEWEGING ....

....

The ageing population will lead in the following 15 years to a war for talent. The effective use and development of talent will become a necessity. We cannot allow to lose talents. The UQ Talent Scan, IQ-and language independent, is ideal to identify and mobilise talents, even for target groups that are more difficult to reach. UQ Talent Mobility facilitates internal and external mobility to make sure every talent gets his place. Make use of our Talent Mobility experts, tools and platform.

..

De komende 15 jaar zal de vergrijzing en ontgroening leiden tot een schaarste op de arbeidsmarkt. Het effectief inzetten en ontwikkelen van het aanwezige talent is een noodzaak. We kunnen geen talenten verloren laten gaan. De taal-en IQ-onafhankelijkheid van de UQ Talent Scan is ideaal om het talent, ook voor minder bereikbare doelgroepen, in kaart te brengen en te mobiliseren. UQ Talent Mobility faciliteert interne en externe mobiliteit waardoor elke talent zijn plek vindt. Maak gebruik van onze Talent Mobility Experts, tools en platform.

 

....

shutterstock_384023944.jpg

.... UQ TALENT RESEARCH .. UQ talent ONDERZOEK ....

....

The UQ Talent Scan is the result of 20 years of intensive research and development by the UQ Research Center, founded in 1995 by Civil Engineer Luc Van Renterghem. After additional studies in Psychology in Paris, he and his team started studying the relation between the brain and subconscious choices of more than 7.000 different individuals. They were able to identify clear relations between unconscious choices and personality DNA.

..

De UQ Talent Scan is het resultaat van 20 jaar intensief onderzoek en ontwikkeling door het UQ Research Center, opgericht in 1995 door burgerlijk ingenieur Luc Van Renterghem. Na bijkomende studies in de Psychologie in Parijs, is hij samen met zijn team gestart met het bestuderen van de relatie tussen de hersenen en onderbewuste keuzes van meer dan 7.000 verschillende mensen. Ze hebben ondermeer duidelijke verbanden gelegd tussen onbewuste keuzes en persoonlijkheid DNA.

....

 

.... SOME CLIENTS & REFERENCES .. ENKELE KLANTEN & REFERENTIES ....

1493884315425.jpg
 
Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow know what you truly want to become.
— Steve Jobs